ןמאנ קחצי / וישכע םייחה

,םימי ויה
.ופלח בוש ילבל
.םייחה םה םינוש - םויכ
,הפיאשו הווקית לכל רבעמ
.תומולח וצפנתה ,יהנ לוקב
,ץראה תשעוג
םיבאכה םימעור
- םימורמו
.םיקעוז לעממ
.םיפטעתמ הקיתשב

- באכה ךשמתמ
.ךורכ םיזע תושגר םע
.טוחה חתמנ האלהו האלה
,ןיבש רשקה ףפלמ
,הנעתמה שפנה
.המשנה ןיבל
.החרפ תוינחורה לאש המשנה

,םיפוסכו ההימכ
.םייחה וישכע םינשדמ
,םילפת וכפהש םייח
.םיניבמ אל םתילכת תאש
- םה ,"וישכע םייחה" יכ
- םיעגר ,תועש ,םימי
.םילבתמ תושגרבש

.םימי ויה
.דוע ובושי אלו ויה

 

רוזח