ןודיס םירפא /םיהולא םאםיריעצ םיריעצ םתוא בהוא םיהולא םא

,ויתושרמל

-הפ םהב ןנובתהל דרייש

.וילא םתוא חקי אלש

םייפוימ םשבתהל הצור םיהולא םא

,םהירוענו

-םיימשל םתוא ףוטחי אלש

,ןאכ רומשיש

.םהילע


?טועפה ונרשואב אנקמ אוה המל

?טושפה ונמויל לכנתמ אוה המל

,ול ףוחד ךכ לכ המל

?םיתמ םתוא תוארל

,תונלבסה לכ תא ירה ול שי

.םיתיעה לכ תא ,ןמזה לכ תא

,חצנה לכ תא ,םינדיעה לכ תא ול שי

.תונועה לכ תא

,ןמז טעמ ךכ לכ שי ונלו

.תונהל םתיא

,תובוט םינש המכ

.ךכ לכ הרצק הפוקת

,דליה םע , ןבה םע

.חאה םע ,רבחה םע

,לזוא ןמז ,לואש ןמז ,בוצק ןמז

.ףולחי טק טעמ דועש ןמז

,הזה רצקה ןמזה ןמ םגו

.ףוטחל זעמ דוע אוה

די קזוחב תחקל

.שממ השוב אללו

, דחא עגרב לוזגל

.שרה תשבכ תא


םיריעצ םתוא בהוא םיהולא םא

,םיריעצ

,דובכה אסכ דצל

,םתוא םיבהוא ונחנא םגש עדייש זא

.דאמ

-המכ עדוי אל ינא

.תוחפ אל חטב לבא

םיפלא וביבס ץביק רבכ ירה אוהו

.תובברו

,בושי לכמ ,בוחר לכמ , הניפ לכמ

.רצח לכמ

-םיריעצ ןומה שי ול

,םיינש וא ,דחא ונלו

.רתוי אל


,םיפיו םיריעצ םתוא בהוא םיהולא םא

,ודובכמ םישקבמו םיללפתמ ונא

-בורקמ םהילע רומשיש

.ודיצל שממ אל עגרכ לבא

 

 

רוזח