םיהולא

,וילע רומשתש הצור ינא

אוהש המ לכ ול ןתיתשו

הכחת לאו וישכע ךירצ

,שקבי אוהש דע

ליגר אל אוה יכ

,רבד שקבל

התא לבא

הצור אוה המ לאשת

?יכה- יכה

ךל בישי אוה םאו

"הדות ,הציפ"

הנמ ול ןת זא

,הלודג ,הלודג

הברה הברה םע

,הבהא הברה

הז תאש ול רומאו

.החלש אמא


ידלי תא ךל יתתנ

,ךאלמ דלי אוה

וילע רומשו

.ךכ-לכ

ול רומאו

ותוא םיבהוא ונחנאש

,זא ומכ

.וילא עיגהל דוע םילוכי אל לבא


ול רומאו

,גאדי אלש

.רדסב לכה ונלצאש

םיכלוה

,םידבועו

לבא ,םילכואו

,בהא אוהש המ תא אל

הז תא

דימת תחלוש ינא

.וילא ,בלב


ול רומאו

רדסב לכהש

בלה קרו

בלה קר ,םיהולא

יל ןקורתה

.וישכע

 

 

רוזח