יחימע הדוהי / םימחר אלמ לא

.םימחר אלמ לא
םימחר אלמ לאה אלמלא
.וב קר אלו םלועב םימחרה ויה
רהב םיחרפ יתפטקש ,ינא
,םיקמעה לכ לא יתלכתסהו
,תועבגה ןמ תויוג יתאבהש ינא
.םימחרמ קיר לאהש רפסל עדוי

,םיה דיל חלמה ךלמ יתייהש ינא
,ינולח דיל הטלחה ילב יתדמעש
,םיכאלמ ידעצ יתרפסש
באכ תולוקשמ םירה יבלש
.תוארונה תויורחתב
ןטק קלחב קר שמתשמש ,ינא
.ןולימבש םילמה ןמ

יחרוכ לעב תודיח רותפל חרכומש ינא
םימחר אלמ לאה אלמלא יכ עדוי
םלועב םימחרה ויה
.וב קר אלו

yuval_4.JPG (42913 bytes)

 

רוזח