ןמאנ קחצי / םידדומתמ

- באכ ,הגרע ,ןוגי
,םיחירב השולש
שפנה לעש
.םייולת םיקיזאכ

,םייובש םהב
םירוסאו םילובכ םהילא
- םוי-םוי ,םתיא
.םידדומתמ

,םייובש
,םילובכ
- םירוסא
.םיכישממ ךא
.םידדומתמ

- תרחא ךרד
.ןיא

 

רוזח