רפח םייח / לוכשה תחפשמ

...םיסנכתמ םתא בוש
ונילא חלשנ םחטבמו םכב םיטיבמ ונחנאו
ונבוח םוצעו בר דוע יכ םייניע םיליפשמ ונחנאו
,המחלמ התואב ,ותוא םתמליש םתאו
םוי ותואב הנש התואב
.םות דע ערפנ רשא ארונו דבכ
רנכ הבכ רשא םכל רקיה תא רכוז םכטבמ...
רזחשלו רוזחל הסנמו םעה לכ רכוז
היתועשו הימי תא ,איהה שפנה תומד תא
היתועונת לכ תאו ,הרעצו הכויח תא ,הדי עגמ תא
היבגר תבהא לא ,המדאה לא ךלה וב עגרה תא םגו
והתו ורזחש ויריקי תלאש לע בישהל ילב
?אוה אקווד המל ?אוה אקווד המל
רכוז טבמ ...תסנכתמ לוכשה תחפשמ
.רתוי אלו ןתיי ימ ...רתוי אלו ןתיי ימ

 

רוזח