רפוע לש אמא ןורש הנח הלוכש

רפע יבגרב יתיסיכ וב םויב
רקיה ינב לש ורבק תא
.וביאב חרפ המדאב ןמטנ
-םינש 'כ ןב ריעצ לייח
ומש רפוע
-בוהא ןב יל היה לומתא קר
רפע תילולת םויהו
.בואכ ןוגיו
יצרא תמדא יבגר ןיב םשו
יבוהא ינב םע דחי רבקנ
ימדו יבלח ,ישפנמ קלח
...ימע היהיו בושי אל םלועלש
הבוהאו הרקי שפנ דבאל
ןוגיו באכב הוולמ דימת הז
םאל- ןב רובקל ךא
.ןוסאה הזמ עורג דלחב ןיא
םימוחינ ןיא ,באכל םילימ ןיא
....םיעוגעגה םעו ןיאה םע םייח

 

רוזח