ימינונא ררושמ - םש אל ינא


- ירבק לע וכבת לא

,םש אל ינא

.ןשי אל ינא

תובשונ תוחור יפלא ינא

,בוטר הלע לע ,רקובב ,לט לש םולהי ינא

,בוהצ ,לשב הטיח הדש לע שמש ןרק ינא

- ךרו טקש םשג ינא

.ויתס לש םויב

ירורפא רקובב םיררועתמ םתאשכ

.יוותס לוחמ םיללוחמ תכלש ילע תשווא ינא

תדדונ רופיצ ינא

טקשב לעמ הגחה

...לילב ץצונה בכוכה ינא

- יבוהאו יער וכייח ,ירבק די לע וכבת לא

.יריקי יתתמ אל ,םש אל ינא

 

yuval_12.JPG (25877 bytes)

 

רוזח