תמה ןבהו ביבא יחרפ

תולולטה תוילגסה לכ יניעל ונטבה םויה
.ךלהש ןבה ךרובעב
-חור אלו -םייניעב םזחת ןעמל
-ךרה ידגה תלוע :התא
ונילגרלש הז ךבזמ לע
.ךלשו ונלש
ךימולע רדה תא
תוחרופ "תוידקש" ןיב ליבונ
:רחבת-ךנעמל
-הכז תחא ,הנבל תחא
.הלככ
,םילוחכ םיסיריאו
ךמולח -רחש םהב דפרל
,ףוסאנ -רומג יתלבה
בואכמ תומולה עתפל וניניע ךא
-תורוזפ תוינלכ קמוסמ
!םד -יפטנ
...דעל םיקירומ תודש יבחר לע

 

רוזח